Mandat kontrollkomité

Skriv inn undertittel her

Kontrollkomiteens mandat er beskrevet i følgende lover fra NIF (Norges Idrettsforening) og NFF (Norges Fotballforbund):

NIFs Lover

§2-12. Kontrollkomiteen 1

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og del-årsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift.

(3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgs-protokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

(4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

(5) For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor.

(6) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjons-handlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

1

Denne bestemmelsen gjelder kun for de organisasjonsledd som har valgt kontrollkomité, jf. §2-11 (6).

NFFs lover

Kapittel 6. Forbundets komiteer og utvalg

§6-1. Kontrollkomité og revisjon

(1) Kontrollkomiteen består av leder og tre medlemmer som velges av forbundstinget for fire år. 1

(2) Kontrollkomiteen skal påse at forbundets disposisjoner er i samsvar med forbundstingets vedtak, lov og reglementer, og skal sammen med valgt revisor gjennomgå forbundets regnskaper etter at disse er revidert av revisor. NIFs Lov §2-18 gjelder tilsvarende. Innberetning skjer til forbundstinget.

1

Medlem av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlem av doms- og sanksjonsutvalget, ankeutvalget, disiplinærutvalget eller klubblisensorganene, jf. NIFs lov §2-5 femte ledd.

Kontrollkomiteen i Viking FK vil utføre sine oppgaver i.h.t ovenstående lover primært ved gjennomgang av årsregnskap og del-årsrapporter. Komiteen ønsker å delta på styremøtene i Viking FK ved gjennomgang av ovenstående.

Komiteen ønsker i tillegg å motta agenda for styremøter i FK og referat fra de samme, noe som er praksis i dag.

Komiteen kan be om å få møte på FKs styremøter i saker av vesentlig betydning for økonomien.

Ved saker som skal besluttes i Viking AS og som vil få vesentlig betydning for Viking FKs økonomi, skal kontrollkomiteen orienteres, det samme gjelder også ved endringer/nye avtaler mellom Viking FK og Viking AS/Stiftelsen Viking FK.