Statutter Viking FK

 Sist endret, årsmøtet 5. mars 2019

STATUTTER VIKING FK.

ÆRESMEDLEMSKAP

Medlemmer av Viking FK som har ytet klubben særskilt tjeneste kan innvoteres som æresmedlemmer. Forslaget må komme fra et enstemmig styre eller fra et enstemmig æresmedlemkollegium. Det kreves ¾ flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet for stadfestelse.

Ved spesielle jubileer kan stadfestelsen bli foretatt av styret og æresmedlemkollegiet. Dette skal være enstemmig.

Goder: Personer med æresmedlemskap har gratis adgang på beste plasser for 2 personer ved Alle Viking FKs arrangementer. Ved bortgang beholder samboer/ektefelle den ene plassen.

FORTJENESTEMEDALJE

Medlemmer av Viking FK som har ytet klubben særskilt tjeneste, sportslig, administrativt eller på annen måte, kan tildeles Viking FKs fortjenestemedalje. For å kunne oppnå hederstegnet må man være fylt 25 år og ha minst 10 års medlemskap. Sportslige kriterier; vedkommende bør ha spilt 350 A-kamper.

Beslutningen om tildeling foretas av styret og det kreves simpelt flertall

Goder: Medlemmer med fortjenestemedalje har for personlig bruk gratis adgang på beste plass for 1 person til klubbens sportslige arrangementer. Denne rettigheten gjelder så lenge vedkommende er medlem av Viking FK

INNSATSPOKAL

Utmerkelsen tildeles en av klubbens medlemmer som spesielt i løpet av året, men gjerne over lang tid, har ytet klubben en særskilt tjeneste. Beslutningen om tildeling foretas av styret i samråd med ungdomsstyret.

ÅRETS SPILLER

Utmerkelsen tildeles en av A-lagets spillere som i løpet av sesongen har vist sportslige prestasjoner av høy kvalitet. Spilleren blir utpekt av styret i samråd med trenerkollegiet.

WILLIAM DANIELSENS MINNEPOKAL FOR GOD SPORTSLIG UTVIKLING GJENNOM SESONGEN

Pokalen tildeles en ung spiller tilknyttet klubbens A-gruppe som gjennom sesongen har vist god sportslig utvikling. Spilleren blir utpekt av æresmedlemkollegiet, og overrekkes på klubbens årsmøte av et æresmedlem.

AKTIVE ÅR

Kriterier:

  • Betalt aktivt medlemskap for sesongen
  • Første året som kan telle som aktiv er det året en fyller 16 år (første års junior)
  • Som spiller må en ha deltatt i 4 kamper
  • Som leder, trener, assistenttrener, oppmann eller hjelpeoppmann (Må ha hatt vervet minimum halve sesongen)
  • Styremedlem, aktiv varamann teller også. (dog deltatt minimum halve året)

Styret kan bestemme om andre kan få tellende år som aktiv utover det som er nevnt ovenfor.

PREMIERING

Medalje for hvert 5 år, fra og med år 10.

LOGO

Viking FKs logo skal være et splittflagg.

Bakgrunnsfargen er mørk rød med kantstripe, bokstaver og symbol i lys gull.

Øverst i flagget skal det stå «VIKING FK» og nederst, i noe mindre skrift, «STAVANGER». Stiftelsesåret 1899 er oppdelt med 18 og 99 på hver side av en eikestubbe med blader i midten. Skrifttype er «Brothers».

For komplett beskrivelse henvises det til klubbens nettside.

Logoen kan ikke endres uten 2/3-dels flertall på Viking FKs årsmøte.

Sist endret, årsmøtet 09. mars 2021.STATUTTER FOR SPILLERUTVIKLINGSFOND I VIKING FK

§ 1

Fondet ble opprettet i forbindelse med omorganisering og nedleggelse av Viking Sport AS.

Formålet med fondet er å gjøre styret i stand til å yte økonomisk bidrag til spillerutvikling ved å dekke reisekostnader og opphold for turneringer og lignende for lag eller spillere i Viking FK i alderen 11 til 19år. Midler fra fondet kan også anvendes til videreutvikling av trenere som arbeider med klubbens spillere opp til 19år. Dette gjelder i tilfeller hvor de ordinære ordninger klubben har for dekking av nevnte kostnader ikke kan anvendes. Det er kun i disse tilfeller at fondet kan benyttes.

§ 2

Størrelsen på fondet ved opprettelse i 1992 var kr 222.079, - Størrelsen på fondet kan av styret i Viking FK økes ved overskudd i driften av Viking FK slik at fondet utgjør inntil kr 600.000, - Midler plassert i fondet skal stå på egen rentebærende bankkonto.

§ 3

Det gis kun støtte etter skriftlig søknad til styret i Viking FK. Støtte gis kun til turneringer som har stor betydning for spillerutvikling, det vil si turneringer hvor motstandere antas å være blant de beste lag i Norge for årsklassen, eller internasjonale turneringer med nivå som tilsvarer høyeste nivå i Norge eller bedre. Det gis maksimalt støtte til 50% av de faktiske kostnader til reise og opphold for spillere og lagledere. Enkelt spillere med en vanskelig økonomisk situasjon kan også søke om støtte til dekning av egenandel for å delta på turnering av tilsvarende sportslig nivå som nevnt ovenfor.

Det er styret i Viking FK alene som med simpelt flertall avgjør om mottatt søknad kvalifiserer for støtte og om søker skal motta støtte fra fond, ordinære driftsmidler eller ikke motta støtte. Styret i Viking FK har kun adgang til å benytte 150.000 av fondet innenfor en tidsramme på 1år (12mnd).

§ 4

Vedtak i styret i Viking FK knyttet til søknader og faktisk bruk av fondet skal fremkomme i årsberetning og informeres om på årsmøtet i Viking FK.

§ 5

Dersom det oppstår behov for å endre fondets maksimale størrelse, avvikle fondet eller endre statutter skal saken først drøftes i styret i Viking FK som deretter fremmer innstilling til årsmøtet i Viking FK som fatter det endelige vedtak.

STATUTTER FOR ANLEGGSFOND I VIKING FK

§ 1

Fondet ble opprettet i forbindelse med anvendelse av overskudd i årsregnskap i år 2008.

Formålet med fondet er å gjøre styret i Viking FK i stand til å yte økonomisk bidrag til anleggsutvikling til klubbens aktivitet for aldersbestemte lag.

§ 2

Størrelsen på fondet ved opprettelse i 2008 var kr.1.000.000,- Midler plassert i fondet skal plasseres på egen rentebærende bankkonto og eller fordring/utlån innen Viking F.K.

§ 3

Fondet kan anvendes til anleggsutvikling som gir nye fotballbaner eller kvalitetsforbedring av eksisterende anlegg som Viking FK bruker herunder også Vikinghuset. Støtten trenger ikke være til anlegg eiet av Viking FK, men det må være anlegg som Viking FK skal benytte i tiden etter at midler fra fondet er anvendt. Det kan også brukes midler fra fondet til innkjøp av større utstyr (ikke baller, vester, antrekk, mål, kjegler osv.) som for eksempel større treningsapparater/utstyr til treningsrommet på Vikinghuset, pasningsvegger og annet større utstyr til bruk i Viking FKs sportslige aktiviteter.

Det er styret i Viking FK alene som med simpelt flertall avgjør bruk av fondet og om den aktuelle søknad kvalifiserer for støtte. Styret har ikke anledning til å disponere mer enn kr. 1. mill. fra fondet i løpet av 1 år (12 mnd) uten årsmøtet i Viking FK sitt samtykke.

§ 4

Vedtak i styret i Viking FK og faktisk bruk av fondet skal fremkomme i årsberetning og informeres om på årsmøtet.

§ 5

Etter at det er brukt midler av fondet skal styret forsøke å avsette midler til oppbygging av fondet til nivå definert i § 2 når overskudd i driften av Viking FK tillater dette.

§ 6

Dersom styret i Viking FK mener det er behov for å avvikle fondet eller endre statutter skal saken først drøftes i styret som deretter fremmer innstilling til årsmøtet i Viking FK som fatter det endelige vedtak.